Usnesení č. 2/2008 zastupitelstva obce Slup, konaného 27.2.2008


Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :


  1. Bere na vědomí :

  1. Schvaluje:

  1. Ukládá:

Starostovi obce:


…………………….. …………………………..

starosta místostarosta