Usnesení č. 2 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 3.2.2010

Obecní zastupitelstvo ve Slupi po projednání schváleného programu:

 

 

2.)Schvaluje:

- změnu názvu viniční tratě „ Lamplberg“ na „ Lampelberg“

3.)Pověřuje:

 

Starostu obce:

-     k zajištění  plnění  usnesení

  

 

 

    Ing. František Jeleček v.r.                                                           Martin Feranec v.r.

             starosta                                                                            zástupce starosty