Usnesení č. 4/2008 zastupitelstva obce Slup, konaného 26.5.2008


Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :


  1. Bere na vědomí :


  1. Schvaluje:  1. Neschvaluje:


  1. Ukládá:

Starostovi obce:

…………………….. …………………………..

starosta místostarosta