1
Usnesení č. 4/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 30.3.2009


Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :


  1. Bere na vědomí :  1. Schvaluje:  1. Pověřuje:

Starostu obce:


…………………….. …………………………..

starosta místostarosta