Usnesení č. 5/2007  zastupitelstva obce Slup, konaného 9.7. 2007

 

 

 

Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :

 

 

1.      Bere na vědomí :

-         Zprávu o plnění usnesení

-       Informace z činnosti obecního úřadu, včetně informací o došlých dopisech a připravovaných jednáních

 

2.      Schvaluje:

-       Zprávu o výsledcích provedené kontroly na  OSSZ Znojmo

-       Ukončení nájmu nebytových prostor – kadeřnictví  dohodou ke dni 31.7.2007

-       Odkup vybavení zařízení kadeřnictví nábytkem za částku 8.500,- Kč

-         Nájem nebytových prostor  kadeřnictví od 1.8.2007 zatím známému zájemci a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy za podmínky, že se do 19.7.2007 nepřihlásí další zájemce

-         Zadání zakázky na instalaci dopravních značek firmě která byla vybrána ve výběrové řízení – Urbania – jih, s.r.o se sídlem v Miroslavi s doplněním objednávky o 1 ks DZ P4 v Oleksovičkách

-         Smlouvu o výpůjčce p.č. 140/2 a 150/1 v k.ú. Slup Správě a údržbě silnic JmK Brno za účelem realizace udržovacích prací na sil. III./3978 v obci Slup a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.

-         Uhradit 1 milion korun  na úvěrový účet u ČS,a.s., pobočky Znojmo 0221203464/0800

 

    3.  Ukládá:

a)   starostovi :

realizovat body přijatého usnesení

 

 

 

  ……………………..                                                …………………………..

             starosta                                                                 místostarosta