Usnesení č. 5 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 14.4.2010

Obecní zastupitelstvo ve Slupi po projednání schváleného programu:

 

1.)Bere na vědomí :

              a)Záměr využití získaných finančních prostředků k provedení oprav místních    komunikací

    2.)Schvaluje:

-         kupní smlouvu číslo 1209000931  předloženou  JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jejímž předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví Obce Slup a které bylo realizováno v rámci stavby „Plynofikace obcev obci k.ú. Slup a k.ú. Oleksovičky za cenu 2.676.000,- Kč a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

-         kupní smlouvu číslo 1210000258  předloženou JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jejímž  předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví Obce Slup a které bylo realizováno v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu a plynovodních přípojek v lok. Pod Farskými sklepy“ v obci, k.ú. Slup za145.000,- Kč a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

-         Konvencí  Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a  Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.  Starosta je zplnomocněn k podpisu obou dokumentů.

3.)Pověřuje:

 

Starostu obce:

-         k zajištění  plnění  usnesení

 

 

 

 

…………………………..                                                 …………………………..

             starosta                                                                         místostarosta