Usnesení č. 6/2008 zastupitelstva obce Slup, konaného 27.8.2008


Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :  1. Bere na vědomí :


  1. Schvaluje:


  1. Ukládá:

Starostovi obce:

…………………….. …………………………..

starosta místostarosta