Usnesení č. 6/2009  zastupitelstva obce Slup, konaného 3.6.2009

 

      Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :

 

1.)Bere na vědomí :

    a)Zprávu o kontrole usnesení

 

    b)Zprávu o činnosti Obecního úřadu, zejména:

-          uzavření smlouvy s firmou COLAS a.s.

-         konání voleb do EP ve dnech 5. a 6. června 2009

-         zavedení datových schránek

-         zavedení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje od 1.7.2010

-         podmínky výkonu veřejné služby

 

2.)Schvaluje:

-         záměr realizace fotovoltaické elektrárny na ploše 2 – 3 ha firmou TAVEGA s.r.o. s tím, že bude lokalizována jižně až jihovýchodně pod objektem bývalého teletníku s upřesňující grafickou přílohou

 

-         vydává Změnu č.1 územního plánu obce Slup

(zastupitelstvo obce Slup ověřilo v souladu s ust. § 54, odst.2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů    ( stavební zákon ) změnu č. 1. ÚPO Slup a konstatovalo., že není v rozporu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací, bere na vědomí a doporučuje návrh na vydání Změny č. 1 ÚPO Slup)

 

-         návrh smlouvy o bezúplatném převodu  parcel p.č. 550/1. 1261, 1262, 1263, 1367 v k.ú. Slup z majetku PFČR do majetku obce a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy)

 

-         přijetí dotace z rozpočtu  JMK ve výši 60.000,- Kč na projekt Slavnosti chleba 2009 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK a  zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy

 

-         zprávu  o výsledcích přezkumu hospodaření obce Slup za rok 2008 bez výhrad

 

-         závěrečný účet obce Slup bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad

 

-         uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 soukromým auditorem, Ing. Karlem Cejpkem, a zplnomocňuje pana starostu k podpisu smlouvy

 

-         rozpočtové opatření č. 2/2009

 

-         přijmout dotaci z Fondu malých projektů za podmínek stanovených smlouvou. Potvrzuje, že Obec Slup má finanční prostředky k profinancování akce a zplnomocňuje pana starostu k podpisu smlouvy

 

 

  ……………………..                                                …………………………..

             starosta                                                                 místostarosta