Usnesení č. 8/2009  zastupitelstva obce Slup, konaného 12.8.2009

 

      Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :

 

11.)Bere na vědomí :

    a)Zprávu o kontrole usnesení

 

    b)Zprávu o činnosti Obecního úřadu, zejména:

-         o přípravách Slavností chleba

 

2.)Schvaluje:

-         Dodatek č.1 dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování  veřejného pořádku a bezpečnosti mezi obcí a Policií ČR

 

-         Prodej pozemků v k.ú. Oleksovičky parc. č. 208/21 – 289 m2, 208/17 – 654 m2 a 207/4 – 546 m2. za cenu 15.000,- Kč panu Ladislavovi Mikulenčákovi, Jaroslavice. Kupující si  hradí náklady na zhotovení kupní smlouvy, výpis z KN a vklad do KN .

 

-         Zprávu o rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2009 bez připomínek

 

-         Směnu pozemku 95/13 ( části) v k.ú. Oleksovičky za část pozemku p.č.1158 v k.ú. Slup ve stejné výměře.

 

3.Pověřuje:

 

Starostu obce:

-         k zajištění  plnění  usnesení

 

 

 

 

 

  ……………………..                                                …………………………..

             starosta                                                                 místostarosta