Usnesení č. 9/2007  zastupitelstva obce Slup, konaného 21.11. 2007

 

 

Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :

1.      Bere na vědomí :

-        Zprávu o plnění usnesení

-         Informace z činnosti obecního úřadu, včetně informací o došlých dopisech

a připravovaných jednáních

2.      Schvaluje:

-         bezúplatný převod pozemků p.č. 454, 201,202,203 a 204 v k.ú. Slup, ve správě PFČR - územní pracoviště Znojmo, do majetku obce

-         částku 8162,87 Kč na dokrytí nákladů na akci „Slavnosti chleba 2007

-         rozpočtové opatření 5/2007 ve výši 1 348 100,- Kč

-         zrušení nájmu nebytových prostor ( ordinace - MUDr. Steklá) k 1.1.2008

-          provádění údržby pozemku p.č. 95/15 v k.ú. Oleksovičky  Bronislavem  Jugou

-          rozpočtové provizorium DSO Strachotice, Slup na rok 2007 a 2008 ve výši 486.500,- Kč.

-         rozpočtového provizorium DSO Dyje na rok 2008 ve výši 221.600,-Kč

-         smlouvu o připojení – zřízení nového odběrného místa s firmou E ON – zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.

-         příkaz starosty k provedení inventarizace včetně určení DIK a ÚIK ke dni 31.12.2007 majetku, pohledávek a závazků

-         dodatek smlouvy s JMP NET o vyúčtování pronájmu plynového zařízení za rok 2007 – nájemné 141.296,- Kč, údržba 85.300,- Kč. Zastupitelé zplnomocňují starostu k podpisu dodatku

-         vydání dodatku k OZV 2/2005 na místní poplatek za svoz a likvidaci tuhého domovního odpadu pro rok 2008 s ohledem na předpokládané výdaje roku 2007 v částce 283.720,- Kč (příjem činil 141.633,- Kč ) ve výši 400,- Kč / osoba / rok, u rekreačních chalup 500,- Kč/ rok, u podnikatelů dle výpočtu skutečných nákladů obce k 31.12.2007. Osvobození dle OZV 2/2005 bude  ponecháno, penále za opožděnou platbu bude sníženo na dvojnásobek

-         písemně  vyzvat občany dlužící poplatek za kanalizaci k zaplacení s termínem do 15.12.2007 s případnou domluvou o termínu úhrady

-         požádat o provedení pozemkové úpravy i v intravilánu obce

 

    3.  Ukládá:

a)   starostovi :

realizovat body přijatého usnesení

b) účetní obce .

provedení rozpočtového opatření č. 5/2007

 

 

 

 

  ……………………..                                                …………………………..

             starosta                                                                 místostarosta