Usnesení č. 10/2007  zastupitelstva obce Slup, konaného 19.12. 2007

 

Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :

1.        Bere na vědomí :

-          Zprávu o plnění usnesení

-       Informace z činnosti obecního úřadu, včetně informací o došlých dopisech

a připravovaných jednáních

-       Informaci o možnosti spolupráce při výstavbě větrných elektráren a vyjadřuje podporu aktivitám Hnutí Duha ve věci  výroby tepla z obnovitelných zdrojů

-       Uzavření provozu Mateřské školy v období 27.12. až 31.12.2007

2.        Schvaluje:

-       Rozpočtové opatření č.6/2007 v částce 113100,-  

-       Rozpočtové provizorium Mateřské školy Slup pro rok 2008 ve výši 380 tisíc Kč.

-       Rozpočtové provizorium obce Slup pro rok 2008 s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 5 680 tisíc Kč.

-       Rozpočtový výhled obce Slup na období roků 2008 – 2010

-       Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR s HZS JmK – radiostanice a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu

-       Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 2/2005 – místní poplatek za svoz, třídění a odstraňování komunálních odpadů

-       S prodejem pozemku p.č. 194/3 v k.ú. Slup ve výměře 243m2 manželům Nemášovým za částku 8.505,-Kč. Kupující strana zajistí výpis z LV 10001, kupní smlouvu a vklad do katastru.

-       Proplacení příspěvku DSO Daníž ve výši 4300,- Kč

-       S nahrazením paní Fafílkové  při inventarizaci majetku obce ve funkci předsedy DIK panem Jugem.

-       Odpis místního poplatku u poplatníka č.261 z důvodu nedobytnosti

-       Text smlouvy o vedení internetových stránek bude doplněn o specifikaci práce  za 1 odpracovanou hodinu v sazbě 200,-Kč bez DPH, dále v textu  závěrečného odstavce bude zrušena stávající smlouva z roku 2005.

-       Sazbu za nájem hrobů a služby spojené s údržbou hřbitova s platností od 1.1.2008

3.        Zmocňuje:

-       Starostu obce k podpisu smlouvy o dotaci z Dispozičního fondu RRAJM, 5 .kola

4.  Ukládá:

a)   starostovi :

realizovat body přijatého usnesení

b) účetní obce .

provedení rozpočtového opatření č. 6/2007

 

 

 

 

 

  ……………………..                                                …………………………..

             starosta                                                                 místostarosta