Usnesení č. 7/2008  zastupitelstva obce Slup, konaného 15.10. 2008

 

Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :

 

 

1.      Bere na vědomí :

2.      Schvaluje:

 

3.      Pověřuje:

Starostu obce:

 

 

 

 

  ……………………..                                                …………………………..

             starosta                                                                 místostarosta