Výroční zprávy

Výroční zpráva obce Slup za rok 2009 (zák. č. 106/1999)

 

zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obec Slup jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavec 1, zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu za rok 2009.

II. V roce 2009 nepřijala obec Slup žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím.

III. Proti rozhodnutí obce Slup nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 uvedeného zákona.

IV. Proti obci Slup nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

V. Proti obci Slup nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

VI. Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena vnitřní směrnicí , podle které je při vyřizování žádostí postupováno.Vnitřní směrnice obsahuje mimo jiné způsob zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup
a povinnosti zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům.

VII. Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Slup www.slup.cz.

Ve Slupi dne 10.3.2010


Ing. František Jeleček

starosta obce