Navigace

Ztráty a nálezy


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Problematika ztát a nálezů je řešena tzv. novým občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v § 1051 a následujících.

Za obec Slup přebírá a vydává nálezy Obecní úřad Slup, v případě nálezu mimo pracovní dobu úřadu je přebírá starosta obce.

V souladu s ust. §1045 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinným od 01.01.2014 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi.

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a svou totožnost. Věc se vydá vlastníkovi po provedení úhrady nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci a nálezného.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec nakládat s věcí jako poctivý držitel. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, stává se vlastníkem nalezených movitých věcí obec Slup.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají správnímu orgánu, který je vydal.

Kreditní a platební karty se předávají příslušné bance, která je vydala.

Není možné přijímat jako nález věc spadající do kategorie odpadů:

  • věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé
  • věci viditelně poškozené
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

Kontaktní údaje podatelny:

adresa: Obecní úřad Slup, Slup 42,
tel.: +420 515 235 429
e-mail: info@slup.czAktuální seznam nalezených věcí je k dispozici v sekci
dokumenty/Ztráty a nálezy >>>Nálezy červenec 2018
(07/05/18)

Nálezy - červenec 2018, seznam je k dispozici v sekci
dokumenty/Ztráty a nálezy >>>


Nálezy červen 2018
(06/18/18)

Nálezy - červen 2018, seznam je k dispozici v sekci
dokumenty/Ztráty a nálezy >>>


Nálezy prosinec 2017
(12/08/17)

Nálezy - prosinec 2017, seznam je k dispozici v sekci
dokumenty/Ztráty a nálezy >>>