Navigace

Investiční akce v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Investiční akce v obci
U mlýna vyrůstá nová stavba, která doplňuje tuto památku o hospodářský dvůr.
(04/14/11)

Hospodářský dvůr s pecemi ve Slupi

V místě bývalého hospodářského stavení vedle vodního mlýna bude Technickým muzeem v Brně vybudován nový hospodářský dvůr.

Objekt má dvě nadzemní podlaží. V přízemí bude vstupní hala, která zpřístupňuje ústřední prostor – kuchyni. V čele kuchyně bude stát velká funkční pec, při zadní stěně pak dobová kuchyně a za příčkou kuchyňská linka.

Místnost bude průchozí, přístupná návštěvníkům. Dále zde bude sociální zařízení, úklidová komora a sklad. V přístřešku ve dvoře bude prostor pro umístění pecí pro pečení chleba. V části dvora bude také prostor pro odložení kol.V patře pak bude depozitář a zázemí se sociálním zařízením. Celková užitná plocha bude činit 220 m2. Předpokládané náklady stavby cca 5 mil. + DPH.


Studie přístavby u vodního mlýna


Památkově chráněný objekt je ruinou
(04/04/11)

V centru obce, na přístupové nové cestě směrem ke dvěma nejvýznamnějším památkám kostelu a vodnímu mlýnu je již několik let nepříliš pěkně vypadající objekt. Ten spadlý dům č.p. 49 je památkově chráněný, původní majitel ho po požáru v roce 2007 zanedbával tak, že dnes je z něho ruina.

Na níže uvedených dvou snímcích je stav objektu po požáru (léto 2007) a druhá fotografie ukazuje dnešní žalostný stav.

Dnešní návštěva televize, mimo souvislosti s příjemnějším tématem - vyhlášení kostela jména Panny Marie ve Slupi nejlépe opravenou kulturní památkou v anketě JmK, dnes v 18h odvysílá pořad i na toto téma.

>>> pořad České televize Regionální zpravodajství na ČT24 záznam ze Slupi.

Kulturní památka trochu jinak.

Na začátku návsi směrem ke mlýnu padne každému do oka nevábná zřícenina domu. Jde o dům č.p. 49, který je zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 8413. V lednu roku 2007 vyhořel. Vlastník nemovitosti prohořelou střechu opatřil na krátkou dobu plachtovým zákrytem, který byl zanedlouho větrem stržen.

Po zjištění, že vlastník nemovitosti nečiní nic pro zajištění objetu, včetně slibovaných kroků na vyjmutí objektu ze seznamu památek, požádala obec, s ohledem na bezpečnost občanů a možnost narušení stability sousedních objektů, orgány státní správy o řešení vzniklé situace. Dle stanoviska odborníků památkové péče je památka stále obnovitelná. Vlastník nemovitosti byl příslušným orgánem státní správy několikrát vyzván k sanaci stavu, aby v dalších krocích bylo možno památku obnovit. Vzhledem k tomu, že na výzvy nereagoval, byla mu uložena pokuta. V září 2010 byla provedena dražba nemovitosti, novým majitelem se stala akciová společnost z Ostravy.

Ze zákona o státní památkové péči:

Jestliže vlastník kulturní památky neplní své povinnosti vyjmenované v § 9 zákona o státní památkové péči (například když nepečuje o svou kulturní památku, neudržuje ji v dobrém stavu nebo ji nechrání před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením), může mu být uložena pokuta a může mu být také uloženo tzv. nápravné opatření podle § 10 zákona o státní památkové péči. Toto opatření spočívá v tom, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (jde-li o národní kulturní památku, pak krajský úřad) uloží vlastníkovi správním rozhodnutím povinnost provést určité práce směřující k tomu, aby byl odstraněn závadný stav památky spočívající například v jejím chátrání, poškozování a podobně. K provedení těchto prací stanoví správní orgán lhůtu a vlastník kulturní památky je povinen provést uložené práce na svůj náklad. Jako opatření podle § 10 zákona o státní památkové péči může správní orgán uložit například nezbytné statické zajištění objektu, jeho zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, doplnění chybějících částí střešní krytiny a podobně.

Jestliže vlastník kulturní památky neprovede ve stanovené lhůtě práce, které mu byly opatřením podle § 10 zákona o státní památkové péči uloženy, mohou být práce nezbytné pro zabezpečení kulturní památky (nikoli tedy všechny uložené práce, ale jen ty z nich, které jsou nezbytné pro vlastní zabezpečení kulturní památky, například provizorní zastřešení či statické zajištění) provedeny na náklad vlastníka kulturní památky odbornou firmou. O tom rozhoduje podle § 15 odst. 1 zákona o státní památkové péči obecní úřad obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku, Ministerstvo kultury; správní orgán, který rozhodl, následně vymáhá náklady vynaložené na zabezpečovací práce po vlastníkovi kulturní památky.


Ing. František Jeleček
starosta obce Slup


(foto obec Slup)

Mezi  Slupí a Oleksovičkami se již nechodí v noci potmě.
(11/18/10)

Osvětlení a rozhlas pro místní část Oleksovičky

V souvislosti s nutností vybudovat novou trasu vedení místního rozhlasu se souběžně vybudovalo i veřejné osvětlení podél místní komunikace ze Slupi do Oleksoviček. Stará trasa vedení místního rozhlasu do Oleksoviček byla vedena od hřiště ke křižovatce do Oleksoviček a dále podél státní silnice. Vedení bylo zavěšeno poměrně nízko na starých dřevěných sloupech a velmi často zde docházelo k přetržení vodičů.

V současné době by bylo velmi obtížné vybudovat nové vedení ve stejné trase, neboť nové sloupy by byly umístěny na cizích pozemcích, což by vyvolalo řadu problémů při povolování stavby. Proto byla zvolena varianta, kde sloupy jsou osazeny výhradně na pozemcích obce, tedy podél místní komunikace ze Slupi do Oleksoviček. I když i toto řešení mělo své úskalí, při křížení vedení vysokého napětí, doba od projektového zpracování až po realizaci byla velmi krátká.

Při vlastním zapojení velmi obci pomohli panové A. Hrbáček, L. Feranec a pan Tomaštík. Osazení sloupů a natažení kabelů provedli pracovníci obce. Zemní práce a strojní manipulaci se sloupy prováděl pan Miroslav Prčík. Z tohoto důvodu byly náklady na výstavbu minimální.

Výběr byl posuzován i z hlediska vzdálenosti autobusových zastávek ze středu Oleksoviček. Na zastávku do Slupi je to přibližně 1000 metrů, na zastávku Oleksovičky na křižovatce je to 800 metrů, měřeno od středu návsi v Oleksovičkách. Ti, kteří bydlí v Oleksovičkách podél místní komunikace do Slupi to mají prakticky stejně daleko. Osvětlení přivítají zejména rodiče, kteří vodí děti do mateřské školy a samozřejmě i další občané, kteří potřebují nakoupit potraviny.

Přibližně ve stejnou dobu bylo dodavatelsky dobudováno i veřejné osvětlení pro lokalitu Pod farskými sklepy.


Obsah sekce Investiční akce v obci