Obec Slup

Dnes je Sunday 04/05/20,
svátek má Miroslava
PF 2012 - ohlédnutí za uplynulým rokem a záměry v roce novém (01/03/12)

PF2012

Co nového přináší rok 2012

V závěru roku 2011 byly schváleny tři nové obecně závazné vyhlášky, které vstupují v platnost od 1.1.2012 a týkají se stanovení místních poplatků. Výše místních poplatků se však, pro občana obce s trvalým pobytem, novými vyhláškami nemění. Mimo vyhlášky, která se týká provozování hracích přístrojů a videoloterijních terminálů, se zavádí některá nová osvobození od platby poplatků. Týká se to jak fyzických, tak i právnických osob působících na území obce.

V roce 2011 byla ukončena komplexní pozemková úprava v katastrálním území Slup. Pokud došlo ke změnám v označení parcel a ve výměrách, je nutno tuto skutečnost v měsíci lednu ohlásit finančnímu úřadu z důvodu stanovení částky za platbu daně z nemovitosti. Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup, provozující veřejný vodovod oznamuje, že od 1.1.2012 se zvyšuje vodné na částku 22 Kč/ m3 bez DPH. Vodní mlýn slaví 500 let svého trvání.

Nové stavební akce v obci, aneb co se plánuje pro rok 2012

Pro rok 2012 počítá obec se dvěma stavebními akcemi. V dubnu bude zahájena úprava návsi v Oleksovičkách. Stavební práce by měly přispět ke zlepšení povrchu komunikace ( točny pro autobusy veřejné hromadné dopravy) a k vyřešení odtoku dešťových vod z oblasti návsi. Pro tuto akci požádala obec o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ( dále SZIF ). Žádost byla přijata, prošla úspěšně administrativním řízením, a o tom zda dotaci dostaneme, či nikoliv bude rozhodnuto v měsíci únoru. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.Původně jsme měli v úmyslu podat žádost o dotaci i pro zahradně architektonický návrh okolí hřbitova. Bohužel, každá obec může požádat SZIF pouze o jednu žádost o dotaci.

Druhou připravovanou akcí je oprava fasády obecního úřadu. Oprava bude zahrnovat výměnu oken v prvním poschodí budovy, opravu omítek včetně barevné úpravy povrchu, úpravu soklu budovy a výměnu klempířských prvků. I v tomto případě máme v úmyslu požádat o dotaci z programu Leader. Tato akce je finančně nákladná, rozpočet dosahuje téměř částky tří milionů korun.V případě, že nedosáhneme na dotaci bude fasáda opravena jen částečně, dle současných finančních možností obce. Patrně by šlo o opravu pouze hlavního průčelí

.

Projekčně se připravuje úprava místní komunikace u hřiště SFK Slup. První etapa bude zahrnovat část kolem víceúčelové budovy SFK až po konec současné zástavby, včetně obratiště. V první etapě dojde rovněž k prodloužení vodovodního řadu pro nově plánovanou výstavbu rodinných domků směrem na Oleksovičky. Druhá etapa bude potom zahrnovat vybudování nové komunikace v návaznosti na první etapu. Komplexní pozemková úprava přinese obci i možné zlepšení stavu hlavních polních cest. Zatím projekčně bude řešena cesta směrem od hřbitova po asfaltovou cestu kolem bývalého ženijního zabezpečení státní hranice ( nyní cyklostezkaPraha—Vídeň ). Připravuje se rovněž projektová dokumentace na stavu nového rybníku na Daníži, nyní již na pozemku ve vlastnictví obce.

Ohlédnutí za rokem 2011

V roce 2011 byl opraveny celkem čtyři místní komunikace v celkové délce cca 700 m. Tak zvaná třetí etapa byla realizován v druhém čtvrtletí roku s celkovými náklady 1,5 milionu Kč. Akce byla zčásti spolufinancovaná z operačního programu EU Leader. Rekonstruovaný úsek byl posledním spojovacím úsekem obchvatu jižní částí obce. Souběžně byl řešen odtok dešťových vod z této oblasti až do vodoteče ( obtoku ) a také úprava terénu. Na akci bylo vydáno stavební povolení a po dokončení byla úspěšně zkolaudována.

V měsíci srpnu byla uskutečněna oprava místní komunikace „U náhonu“. Zde bylo provedeno zpevnění povrchu vozovky asfaltovým betonem, včetně realizace příčného spádu umožňujícího odtok dešťových vod směrem k vodoteči ( náhonu ). Na konci úseku bylo provedeno obratiště. Celkové náklady dosáhly 210 tisíc Kč. Akce obdržela dotaci z Programu obnovy venkova JmK ve výši 50 %.

Posledními úseky, které byly opraveny, jsou části nazvané „Kolem obtoku 1 a Kolem obtoku 2“. Zpevnění povrchu bylo provedeno asfaltovým frézátem jehož povrch byl opatřen asfaltovým nátěrem.Oprava obou úseků stála 180 tisíc Kč. Na opravy všech jmenovaných úseků bylo vydáno právoplatné povolení. Výše jmenované akce byly realizovány dodavatelským způsobem.

Vlastními pracovníky byla provedena oprava sálu kulturního domu, která zahrnovala stržení stávající omítky a realizace nové povrchové úpravy včetně malby a instalaci nového osvětlení. Uskutečněny byly rovněž opravy vnitřní kanalizace, která byla v téměř havarijním stavu.

Na dětském hřišti „ U Floriánka“ byl instalován altán včetně vnitřního

vybavení. Pro potřeby výjezdu hasičských vozidel byla provedeno provizorní zpevnění povrchu přes trávník u hřiště. Opravena byla střecha staré požární zbrojnice, podobně byla vyměněna střešní krytina skladu u obecního úřadu. Zpevněn byl také povrch přilehlého dvora , kde byly v průběhu Slavností chleba umístěny mobilní WC.

V prostorách dvora u mateřské školy bylo vybudováno úložiště sypkých materiálů pro uskladnění posypového materiálu potřebného pro zimní období. Byla rovněž provedena likvidace jímek u kulturního domu a mateřské školy, které již nesloužily svému účelu. V závěru roku byla provedena úprava kolem polních cest, které získala obec do svého majetku. Jednalo se o likvidaci náletových dřevin kolem těchto komunikací.

Krátké zprávy

  • Jednotka požární ochrany Slup byla začleněna od 1.1.2012 do vyššího stupně - JPO 2.
  • Vzhledem k několika zbytečným poruchám čerpadel připomínáme, že do čerpací šachty nelze svádět dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov ( močůvka ), ropné látky, barvy, ředidla a podobně.Rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla, dámských hygienických potřeb a suchých plen . V žádném případě nelze manipulovat se zařízením uvnitř čerpací šachty ( kulový kohout, čerpadlo, snímače hladin, kabely). Pokud dojde k poruše signalizované rozsvícenou červenou kontrolkou je nutno ohlásit poruchu na obecním úřadě ve Slupi.


(text i foto byly převzaty ze Zpravodaje č.1/2012

Oznámení o uzavření OÚ ve Slupi v závěru roku 2011 (12/16/11)

Nepřehlédněte!

Oznamujeme, že v době od 19.12. 2011 – 02. 01. 2012 bude Obecní úřad uzavřen. V případě neodkladných záležitostí kontaktujte osoby zaměstnané na úřadu, případně členy zastupitelstva.


Pozvěte své přátele do Slupi (08/30/11)
Pošlete pohlednici svým známým a pozvěte je na Slavnosti chleba a Hody v obci.
Chci poslat pohlednici

Obsah sekce Informace obecního úřadu