Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/14/20,
svátek má Karolína
Jaký byl rok 2009? (12/20/09)

Hodnocení roku 2009

Rok 2009 je téměř minulostí a proto je čas na malou rekapitulaci:

V prostoru před mateřskou školou a obchodem bylo zřízeno podélné stání pro osobní automobily. Důvodem byl požadavek, aby celodenně odstavená vozidla nezabírala část vozovky a nebránila průjezdu, nebo otáčení zásobovacích vozidel a popelářskému autu.

Před starou hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno nové dětské hřiště s názvem„ U Floriánka“, na které jsme obdrželi, na základě projektové žádosti, dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 120 tisíc Kč. Celková cena instalovaných herních prvků činí 210 tisíc korun. Herní prvky splňují požadavky bezpečnosti a mají potřebné atesty.

V dalším pokračování bylo okolí hřiště upraveno. Bylo zde vybudováno parkoviště pro osobní vozidla s lemujícím chodníkem, který v prodloužení kolem státní silnice navazuje na stávající chodník. Vzhledem k provozu na hlavní silnici je nyní dostupnost dětského hřiště i hřiště SFK pro chodce bezpečná. Na tuto akci jsme rovněž obdrželi dotaci ve výši 160 tisíc Kč. Podle rozpočtu dokumentace měly výdaje na úpravu okolí dětského hřiště s navazujícím chodníkem činit 900 tisíc Kč. Tím, že jsme provedli realizaci vlastními pracovníky, byly náklady sníženy na méně než polovinu. Konečnou úpravou v okolí dětského hřiště je zbudování oplocení a výsadba zeleně.Vpříštím roce předpokládáme i osazení mobiliáře – laviček a dalšího vybavení.

Letos byl také dokončena oprava povrchu silnice v průtahu obce v úseku hřiště SFK – křižovatka do Oleksoviček. Taktéž silnice do Oleksoviček se dočkala výraznějšího zlepšení povrchu.

Došlo rovněž k zahájení výstavby infrastruktury v lokalitě Pod farskými sklepy. V současné době jsou zde položeny rozvody plynu, tlakové kanalizace, vodovodu a dešťové kanalizace. Za provedené práce jsme zaplatili 2 miliony korun. Akce bude dokončena na jaře roku 2010 vybudováním chodníku a místní komunikace.

Předpokládáme, že se nám podaří souběžně opravit povrch místní komunikace poškozené položením dešťové kanalizace. Tato úprava by měla končit až u kulturního domu napojením na státní silnici. Nejen pro lokalitu Pod farskými sklepy, ale pro celou obec, bylo nepříjemné odložení vybudování nové trafostanice a rozvodů nízkého napětí firmou E.ON. Situace se zásobováním el. energií je v části Slup velmi napjatá, nehledě na nutnost připojování dalších žadatelů. Bohužel se nepodařilo získat souhlas pro vedení rozvodů nízkého napětí od vlastníka pozemku, čímž se celá akce dostala, díky nutnosti úpravy projektu a nového projednávání, do časového skluzu. Dalším termínem je tedy až duben 2010.

Zastupitelstvo obce rovněž vyšlo vstříc žádosti Římskokatolické farnosti Slup o příspěvek na opravu krovu kostela. Na opravu krovu přispěla Obec částkou 300 tisíc korun.

Z vlastních prostředků obec financovala tři nové kanalizační jímky, včetně vystrojení v hodnotě 300 tisíc korun.

Obec dostala, na základě podané žádosti, dotaci 80 tisíc korun na vybavení pracoviště Czech POINT, jehož provoz zahájíme v příštím roce, po proškolení obsluhy.

Tyto a další informace najdete i ve Zpravodaji obce Slup č.2/2009 - prosincové vydání.

Za celé zastupitelstvo obce Vám přeji pohodové svátky a vše nejlepší do nového roku 2010.


Ing. František Jeleček
starosta obce Slup


Náročná oprava krovu kostela ve Slupi (09/03/09)

V současné době probíhá ve Slupi náročná oprava krovu kostela, který je jednou z dominant obce. Stáří krovu se odhaduje na 250 let a je nutno vyměnit řadu nosných prvků. Každý měněný trám, či krokev je nutno ručně ohoblovat. Obtížná je i manipulace, vazné trámy, které jsou zatím uloženy u vstupu do kostela, dosahují úctihodné délky a vše je nutno provádět ručně.

Protože se málokdo dostane do prostor krovu kostela, uveřejňujeme fotografie dokumentující stav nosných prvků i postup opravy. Návštěvníci Slavností chleba budou mít příležitost vidět na vlastní oči jak zchátralost vyměněných prvků, tak i připravené a ohoblované nové části krovu.

Zastupitelstvo obce již dříve rozhodlo přispět na opravu krovu kostela částkou 300 tisíc korun.


Opravy silnic v obci dokončeny (07/20/09)

Dnem 10. července byl opraven poslední úsek silnice III. třídy v průtahu obce. Nově položený asfaltový koberec zejména upravil příčný sklon vozovky a výrazně snížil hlučnost od projíždějících vozidel.

Kvalitní povrch vozovky v obci láká některé řidiče k rychlejší, než povolené jízdě. Pokud se situace bud nadále zhoršovat, bude přistoupeno k aktivnímu opatření - operativnímu měření rychlosti.


Obsah sekce Investiční akce v obci