Obec Slup

Dnes je Tuesday 07/14/20,
svátek má Karolína
Oprava místní komunikace III. etapa ve Slupi se dokončuje. (05/09/11)

III. etapa oprav komunikací ve Slupi

Začátkem měsíce března započala firma Colas, a.s.závod Znojmo, rekonstrukci místní komunikace, tak zvané III. etapy. Stavební práce na úseku délky 180 metrů si vyžádají náklad téměř 1,5 milionu korun. Vozovka v uvedené délce bude mít šířku 4,5 m, součástí rekonstrukce je i řešení odvodnění dešťových vod.

Akce získala dotaci ve výši 0,7 milionu korun. V současné době se provádí dokončovací práce. S ukončením stavby se počítá do 20. května. Na fotografiích si můžete porovnat starý a nový stav komunikace.


(foto obec Slup)

U mlýna vyrůstá nová stavba, která doplňuje tuto památku o hospodářský dvůr. (04/14/11)

Hospodářský dvůr s pecemi ve Slupi

V místě bývalého hospodářského stavení vedle vodního mlýna bude Technickým muzeem v Brně vybudován nový hospodářský dvůr.

Objekt má dvě nadzemní podlaží. V přízemí bude vstupní hala, která zpřístupňuje ústřední prostor – kuchyni. V čele kuchyně bude stát velká funkční pec, při zadní stěně pak dobová kuchyně a za příčkou kuchyňská linka.

Místnost bude průchozí, přístupná návštěvníkům. Dále zde bude sociální zařízení, úklidová komora a sklad. V přístřešku ve dvoře bude prostor pro umístění pecí pro pečení chleba. V části dvora bude také prostor pro odložení kol.V patře pak bude depozitář a zázemí se sociálním zařízením. Celková užitná plocha bude činit 220 m2. Předpokládané náklady stavby cca 5 mil. + DPH.


Studie přístavby u vodního mlýna


Památkově chráněný objekt je ruinou (04/04/11)

V centru obce, na přístupové nové cestě směrem ke dvěma nejvýznamnějším památkám kostelu a vodnímu mlýnu je již několik let nepříliš pěkně vypadající objekt. Ten spadlý dům č.p. 49 je památkově chráněný, původní majitel ho po požáru v roce 2007 zanedbával tak, že dnes je z něho ruina.

Na níže uvedených dvou snímcích je stav objektu po požáru (léto 2007) a druhá fotografie ukazuje dnešní žalostný stav.

Dnešní návštěva televize, mimo souvislosti s příjemnějším tématem - vyhlášení kostela jména Panny Marie ve Slupi nejlépe opravenou kulturní památkou v anketě JmK, dnes v 18h odvysílá pořad i na toto téma.

>>> pořad České televize Regionální zpravodajství na ČT24 záznam ze Slupi.

Kulturní památka trochu jinak.

Na začátku návsi směrem ke mlýnu padne každému do oka nevábná zřícenina domu. Jde o dům č.p. 49, který je zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 8413. V lednu roku 2007 vyhořel. Vlastník nemovitosti prohořelou střechu opatřil na krátkou dobu plachtovým zákrytem, který byl zanedlouho větrem stržen.

Po zjištění, že vlastník nemovitosti nečiní nic pro zajištění objetu, včetně slibovaných kroků na vyjmutí objektu ze seznamu památek, požádala obec, s ohledem na bezpečnost občanů a možnost narušení stability sousedních objektů, orgány státní správy o řešení vzniklé situace. Dle stanoviska odborníků památkové péče je památka stále obnovitelná. Vlastník nemovitosti byl příslušným orgánem státní správy několikrát vyzván k sanaci stavu, aby v dalších krocích bylo možno památku obnovit. Vzhledem k tomu, že na výzvy nereagoval, byla mu uložena pokuta. V září 2010 byla provedena dražba nemovitosti, novým majitelem se stala akciová společnost z Ostravy.

Ze zákona o státní památkové péči:

Jestliže vlastník kulturní památky neplní své povinnosti vyjmenované v § 9 zákona o státní památkové péči (například když nepečuje o svou kulturní památku, neudržuje ji v dobrém stavu nebo ji nechrání před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením), může mu být uložena pokuta a může mu být také uloženo tzv. nápravné opatření podle § 10 zákona o státní památkové péči. Toto opatření spočívá v tom, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (jde-li o národní kulturní památku, pak krajský úřad) uloží vlastníkovi správním rozhodnutím povinnost provést určité práce směřující k tomu, aby byl odstraněn závadný stav památky spočívající například v jejím chátrání, poškozování a podobně. K provedení těchto prací stanoví správní orgán lhůtu a vlastník kulturní památky je povinen provést uložené práce na svůj náklad. Jako opatření podle § 10 zákona o státní památkové péči může správní orgán uložit například nezbytné statické zajištění objektu, jeho zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, doplnění chybějících částí střešní krytiny a podobně.

Jestliže vlastník kulturní památky neprovede ve stanovené lhůtě práce, které mu byly opatřením podle § 10 zákona o státní památkové péči uloženy, mohou být práce nezbytné pro zabezpečení kulturní památky (nikoli tedy všechny uložené práce, ale jen ty z nich, které jsou nezbytné pro vlastní zabezpečení kulturní památky, například provizorní zastřešení či statické zajištění) provedeny na náklad vlastníka kulturní památky odbornou firmou. O tom rozhoduje podle § 15 odst. 1 zákona o státní památkové péči obecní úřad obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku, Ministerstvo kultury; správní orgán, který rozhodl, následně vymáhá náklady vynaložené na zabezpečovací práce po vlastníkovi kulturní památky.


Ing. František Jeleček
starosta obce Slup


(foto obec Slup)

Obsah sekce Investiční akce v obci