Obec Slup

Dnes je Wednesday 06/03/20,
svátek má Tamara
Rekonstrukce lávky pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna. (11/25/14)

Rekonstrukce lávky pro pěší

Dnes, to je 25.11.2014, byla úplně demontována lávka pro pěší přes mlýnský náhon u vodního mlýna. Tato lávka byla nahrazena novou mostní konstrukcí. V dalších dnech budou probíhat dokončovací stavební práce, proto je lávka veřejnosti zatím uzavřena.

Prosíme občany o strpení při dokončení stavby a o využití okolních komunikací.

Ing. Jiří Slezák
starosta obce Slup


(foto obec Slup)


Nová fasáda budovy OÚ ve Slupi (08/11/13)

Obecní úřad se obléká do nového kabátu

Po loňské výměně oken v druhém nadzemním podlaží došlo i na opravu fasády budovy obecního úřadu. Oprava se týkala jižního, východního a severního průčelí. Stav fasády byl horší, než se předpokládalo. Týkalo se to zejména šambrán (architektonický prvek používaný k orámování oken či dveří ) druhého podlaží a bosáží ( plastický výstupek ). Po omytí tlakovou vodou došlo většinou k jejich rozpadu. Šambrány u prvního nadzemního podlaží byly nově doplněny o římsu pod parapetem. Postup stavebních úprav i rozsah poškození dokumentují přiložené snímky.


(foto obec Slup)

Ohlédnutí za investicemi roku 2012 a výhled na roky příští (11/16/12)

Co se změnilo?

V období 2.4. 2012 až 7.6.2012 byla v Oleksovičkách realizována stavebně oprava vozovky v prostoru návsi . Úprava spočívala v provedení nového povrchu vozovky a zajištění svodu dešťových vod do blízkého dyjsko-mlýnského náhonu. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem šest firem. Vítězem a pozdějším realizátorem se stal Colas CZ, a.s., provoz Znojmo. Celková cena opravy činila 794 tisíc korun. Na provedení opravy byla získána dotace z Programu obnovy venkova. 22.8.2012 byl vydán kolaudační souhlas . Po odečtu neuznatelných nákladů ( DPH + kanalizace) požádala obec začátkem října Státní zemědělský intervenční fond o proplacení částky 504 tisíc korun.

Další ukončenou stavební akcí bylo provedení výměny oken 1. poschodí budovy obecního úřadu. Poptány byly tři firmy, nejnižší cenu nabídla firma VEKRA OKNA ve výši 475 tisíc korun. Výměna proběhla v posledním týdnu měsíce září. Na akci bylo úspěšně požádáno o dotaci z programu Leader.

Co se připravuje?

Pro rok 2013 připravuje obec opravu fasády obecního úřadu, která by měla navázat na výměnu oken u tří průčelí budovy. Fasáda nebude zatím provedena ve dvorní části budovy. Oprava si vyžádá pravděpodobně částku kolem 900 tisíc korun. Cena se upřesní až po výběrovém řízení, které by mělo proběhnout v závěru tohoto roku.

Další zamýšlenou akcí pro nejbližší období je realizace zahradně-architektonické úpravy okolí hřbitova. V této době byl vypsán dotační titul na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně z oblasti životního prostředí, nyní se už zpracovává žádost o dotaci. Pokud se žádostí uspějeme uspořili bychom 75% finančních prostředků.

Projekčně se připravuje výstavba místní komunikace kolem hřiště, 1. a 2. etapa. Součástí je i prodloužení veřejného vodovodu podél parcel určených pro výstavbu rodinných domků.

K realizaci je připravena také výstavba víceúčelového hřiště, které by mělo nahradit stávající tenisový kurt. Pro tento účel však chceme využít vhodný dotační program.

V intenzivní projektové přípravě je také prodloužení veřejného vodovodu a tlakové kanalizace směrem na Jaroslavice v délce cca 320 m. Prodloužení by se mohlo uskutečnit již v příštím roce.

K významným projektům, které se rovněž připravují, patří realizace společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy. Jedná se zejména o rekonstrukci hlavní polní cesty ( HP2) od státní silnice po asfaltovou vozovku bývalého ženijního zabezpečení. HP 2 je rozdělena na tři úseky, které se nyní projektují. Pozemkový úřad předpokládá v následujícím období zrealizovat první úsek, končící za potokem Daníž. Obec Slup se na financování HP2 nepodílí, náklady jsou hrazeny státem.

Aby došlo k významnému ovlivnění životního prostředí i s možným kladným vlivem na počasí, je nutno vybudovat důležitý prvek biokoridoru na potoce Daníž, rybník o rozloze cca 5 ha. Projektová dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení již byla zpracována, nyní je ve fázi územního řízení. Následně bude, na základě projektu, požádáno o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Programové dotační období Evropské unie končí, je to jedna z posledních možností k získání evropských prostředků. Na realizaci se bude částečně podílet obec.(převzato ze Slupského zpravodaje Svazek 14, Vydání 2)
(ilustrační foto obec Slup)

Obsah sekce Investiční akce v obci